Duurzaamheid / MVO

Fire Control voert een welbewust beleid ten aanzien van het begrip duurzaamheid. Voor ons betekent duurzaamheid het langdurig continueren, dat wil zeggen dat we onze activiteiten op een zodanige manier uitvoeren, dat ze niet alleen winst opleveren voor ons bedrijf en klanten, maar dat ook rekening wordt gehouden met het milieu en het goed zijn voor de mens.

Op uw verzoek geven wij onderstaan inzicht in de door ons gehanteerde 4E modelbenadering over duurzaamheid. Het betreft de onderstaande aspecten.

Economische waarde
Emotie
Ecologie
Ethiek

Economische waarde

Functionele kwaliteit

Fire Control geeft de garantie een constante en optimale kwaliteit te leveren in zowel verkoop als onderhoudswerkzaamheden en alle gemaakte afspraken na te komen.
Het continue streven is om alle werkzaamheden en leveringen in één keer goed uit te voeren. Fire Control stelt zich ten doel de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen.
Het kwaliteitsmanagementsysteem van Fire Control BV wordt op een effectieve en bedrijfseconomisch verantwoorde wijze uitgevoerd en in stand gehouden.
Een constante controle hierop vindt plaats middels het maandelijks beleggen van een stafvergadering

Bij het vervaardigen van producten wordt in hoge mate geïnvesteerd in het doel, waarvoor deze zijn bestemd. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan “het product”en de betekenis voor het imago van ons bedrijf. Wij mogen u erop wijzen dat in ons 30-jarig bestaan het nog nooit is voorgekomen dat er een ongewenste situatie is ontstaan als gevolg van functionele kwaliteitsgebreken van onze producten.

Flexibiliteit

De door ons gebruikte producten en vormen van dienstverlening, zijn zodanig van aard dat zij in verschillende situaties kunnen worden toegepast. Voor onze dienstverlening geldt uiteraard dat deze toegespitst is, voor specifieke brancheorganisaties.

Efficiency

Onze manier van projecteren heeft in de afgelopen periode geleerd, dat wij uitgaan van het principe “meer voor minder”. Fire Control is een gecertificeerd bedrijf die de hoogste standaarden hanteert.

Zoals ISO, VCA en het keurmerk NIBHV.

Effectiviteit

Doorgaans zijn onze klanten tevreden met de door ons geboden dienstverlening en producten. De filosofie van ons bedrijf is dat de dienstverlening en producten moeten voldoen aan de doelstelling en verwachting van onze klanten. Het bijstellen van onze activiteiten is gebaseerd op de PDCA cyclus. Via enquêtes en klanttevredenheidsonderzoeken, vastgelegd in ons ISO-handboek, verkrijgen wij inzichten op welke gebieden bijstellingen van onze dienstverlening moeten plaatsvinden.

Toekomstwaarde

De bedrijfsvisie van Fire Control kan worden getypeerd als één die investeert in een langdurige relatie moet onze klanten. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de beheersbaarheid van afgesproken werkprocessen en procedures.

Emotie

Ruimtelijke kwaliteit

Aan onze producten wordt bijzondere aandacht besteed. Door op een juiste manier met deze aspecten om te gaan, creëren wij bij onze gebruikers een gevoel van veiligheid. Gestreefd wordt naar een juiste balans in de afstemming tussen wat onze klanten verwachten en datgene dat door ons wordt geboden. Uiteraard op basis van gemaakte afspraken.

Beleving

Onze missie is als volgt te omschrijven:

De missie van Fire Control is het bieden van een permanent hoge kwaliteit in producten en diensten waarmee wij onze klanten overeenkomstig de door hen gestelde eisen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving (wettelijke eisen) de gewenste producten c.q. diensten garanderen.

Veiligheid heeft in onze visie voor een deel te maken met beleving. In al onze activiteiten wordt met dit aspect rekening te gehouden. Dit doen wij door een permanente afstemming met onze klanten te bewerkstelligen.

Zintuiglijke waarneming

Fire Control is erop gericht op een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en derden en door een hoge prioriteit te geven aan de aandacht voor veiligheid, het voorkomen van persoonlijk letsel mbt onze medewerkers en derden. Het voorkomen van materiële schade en het voorkomen van het belasten van het milieu. Het streven is gericht op door continue verbetering inzake Kwaliteit en VGM te bewerkstelligen.

Cultuurwaarde

Fire Control richt zich op het waarmaken van de verwachtingen van haar klanten.

Deze inspanningen moeten bewerkstellingen dat onze klanten tevreden zijn over onze klantbenadering en de te leveren diensten en producten met in acht neming van de voorgeschreven maatregelen ter bescherming van de Veiligheid, Gezondheid en het Milieu.

Om de steeds toenemende druk van de markt voor te blijven worden alle medewerkers gestimuleerd zo efficiënt mogelijk te werken en mee te denken met de implementatie van verbeteringen.

Dit continue proces maakt deel uit van alle dagelijkse activiteiten.

Ecologie

Water

In ons hypermoderne trainingscentrum is het gebruik van water noodzakelijk. Door te voldoen aan wet en regelgeving op dit gebied wordt op een verantwoorde wijze gebruik gemaakt van water. Daarnaast hanteert Fire controle in het gebruik van water recycling technologie, waardoor verspilling wordt tegen gegaan.

Lucht / Mobiliteit (CO2 uitstoot)

In onze bedrijfsprocessen, vinden activiteiten plaats die een nadelige invloed hebben op onze luchtkwaliteit. Om dit te voorkomen maakt Fire Control gebruik van hoogwaardige technologie om de uitstoot van schadelijke stoffen te voorkomen. Te denken valt aan filtersystemen e.d. in ons oefencentrum.

Materiaal gebruik / Restafval

De door Fire Control gebruikte materialen zijn recyclebaar en worden veelal hergebruikt.

Hiermee wordt voorkomen dat het milieu onnodig wordt belast. Daarnaast is Fire Control verplicht op basis van regelgeving het afval gescheiden te verzamelen.

Technosfeer kringloop producten

De producten die Fire Control gebruikt zijn merendeel geschikt om hergebruikt te worden. Te denken valt aan onze brandblussers, die 100% geschikt zijn voor hergebruik. Zie verder het onderdeel Materiaal gebruik / Restafval

Ethiek

Personeel

Onze medewerkers zijn specialisten op hun eigen vakgebied. Dit brengt verplichtingen met zich mee.

Als onderneming dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers goed zijn opgeleid in hun specifieke discipline. Door continu aandacht te schenken aan opleiding en bijscholing zal de vakbekwaamheid optimaal blijven.

Zakenpartners

De code die Fire Control hanteert voor haar zakenpartners is verplicht gesteld voor elke medewerker. De centrale boodschap is hierbij: “ervoor zorg te dragen dat Fire Control een onderneming blijft die gerespecteerd en gewaardeerd wordt voor al datgene dat ons bedrijf doet voor onze klanten, het milieu en de samenleving”

Fire Control beschouwt het als een voorrecht te mogen werken voor haar zakenpartners.

Fire Control vraagt daarom aan haar klanten die een zakelijke relatie met ons bedrijf wil aangaan om voor zichzelf na te gaan of de gevraagde dienstverlening of activiteit overeenkomt met de waarden, bedrijfscultuur en ethiek van ons bedrijf.

Kinderarbeid

Bij het vervaardigen van de producten die door Fire Control op de markt worden gebracht, wordt streng gecontroleerd dat er geen sprake is van kinderarbeid. Doorgaans worden onze producten geïmporteerd uit de landen van de Europese gemeenschap. Hier gelden de richtlijnen en wetten van de Europese unie.

Gelijke behandeling

Onze personele samenstelling is van dien aard, dat er een balans is tussen vrouwen, mannen, allochtonen en autochtonen.

Gezondheid

De producten die door Fire Control worden geleverd voldoen aan de wettelijke keurmerken.

Onze producten zijn veelal milieuvriendelijk en onschadelijk voor mens en dier. Daarnaast zijn onze producten onderhevig aan product inspecties, die door de overheid worden uitgevoerd.

Sociale waarde

Regelmatig wordt aan Fire Control gevraagd een bijdrage te leveren aan goede doelen. Door een selectienorm te hanteren worden keuzes gemaakt. Duidelijk mag zijn dat ons bedrijf initiatieven ondersteunt die als doel hebben een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van mens en milieu.