Scroll Top

Coördinator-Hoofd BHV

De ‘Coördinator Bedrijfshulpverlening’ houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de BHV. Deze coördinator geeft uitvoering aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. In sommige bedrijven wordt de functie gecombineerd met die van ploegleider.

De coördinator of het hoofd BHV (C/HBHV) vertaalt het beleid in concrete maatregelen, dat wil zeggen:

  1. Opzetten en beheren van de BHV-organisatie.
  2. Zorgen voor opleiding en oefening van de bedrijfshulpverleners.
  3. Communiceren met interne en externe contacten.

Toelatingseisen Coördinator-Hoofd BHV

De opleiding C/H BHV is bedoeld voor professionals die een managementverantwoordelijkheid dragen in hun organisatie. Eén van hun verantwoordelijkheden is implementeren van het Arbobeleid met betrekking tot de bedrijfshulpverlening.

In de cursus wordt ervan uitgegaan dat deelnemers beschikken over algemene managementvaardigheden, zoals leidinggevende en communicatieve vaardigheden.

Duur opleiding/studietijd

Drie dagen en een examendag.

Voor het uitwerken van de opdracht adviseert Fire Control je daarnaast rekening te houden met een studiebelasting van zestig tot tachtig uur.

Eindtermen C/H BHV

Na bestudering van het boek en het volgen van de opleiding:

  • kun je relevante informatie gericht op de BHV opzoeken en toepassen, zoals de Arbeidsomstandighedenwet, Arbeidsomstandighedenbesluit, Bouwbesluit, Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, Besluit Omgevingsrecht, Basis voor Brandveiligheid, Wet op de Ondernemingsraden, Arbocatalogus, branchebrochures en basisinspectiemodules arbozorg en BHV van de Inspectie SZW
  • heb je kennis van de eisen ten aanzien van risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)
  • kun je een BHV-organisatie opzetten en beheren (organisatie, personeel, financiën, middelen, tijdsplanning, verzekeringen)

Het examen C/HBHV afgenomen bij NIBHV is 3 punten waard voor het onderhoud van de vakbekwaamheid van arbeidshygiënisten (AH) en veiligheidskundigen (VK). De waarderingen zijn opgenomen in de activiteitenlijst AH/VK en hebben een geldigheid van 2 jaar.

Inschrijven voor de cursus

Direct naar online inschrijven

Wilt u meer informatie over onze Coördinator-Hoofd BHV opleiding? Neem dan contact op!